kana_yo


Description:

[ CCode ( cname = "CLUTTER_KEY_kana_yo" ) ]
public const uint kana_yo

Namespace: Clutter.Key
Package: clutter-1.0