Hangul_YI


Description:

[ CCode ( cname = "CLUTTER_KEY_Hangul_YI" ) ]
public const uint Hangul_YI

Namespace: Clutter.Key
Package: clutter-1.0