kana_SHI


Description:

[ CCode ( cname = "CLUTTER_KEY_kana_SHI" ) ]
public const uint kana_SHI

Namespace: Clutter.Key
Package: clutter-1.0