kana_YO


Description:

[ CCode ( cname = "CLUTTER_KEY_kana_YO" ) ]
public const uint kana_YO

Namespace: Clutter.Key
Package: clutter-1.0