Idiaeresis


Description:

[ CCode ( cname = "GDK_KEY_Idiaeresis" ) ]
public const uint Idiaeresis

Namespace: Gdk.Key
Package: gtk4