Hangul_YI


Description:

[ CCode ( cname = "GDK_KEY_Hangul_YI" ) ]
public const uint Hangul_YI

Namespace: Gdk.Key
Package: gtk4