DBusInterfaceSkeleton


Description:

protected DBusInterfaceSkeleton ()