ROUND_TO_ZERO


Description:

ROUND_TO_ZERO = 1 << 3